6. Miljöhänsyn vid design av vägar

Miljöaspekterna vid vägprojekt är normalt omhändertagna under designfasen och stora ansträngningar bör göras för att skydda den omgivande naturliga miljön mot all relaterad påverkan. Detta inbegriper allt från djur och växter, geologi och landskap och de naturliga processer som påverkar dem alla. Om detta kan göras, och dokumenteras och informeras om på ett bra sätt, är det troligt att färre invändningar kommer att resas mot projektet. Notera: både väghållaren och entreprenören har lagligt ansvar för alla skador som kan uppstå i miljön och de kostnader som följer av dessa.

De huvudsakliga målen med detta arbete bör vara:

• identifiering av arter eller speciella områden i projektet innan byggnads- eller rehabiliteringsarbetet startas

• skyddet för dessa arter och områden under byggnadsprocessen.

En mycket viktig faktor att ta med i beräkningarna vid designarbetet för helt nya vägar, är alla djurstigar som korsar väglinjen för den nya vägen och vilka åtgärder som behövs för att djuren ska kunna korsa vägen på ett säkert sätt. Lösningen kan vara att planera speciella broar eller tunnlar för djur. Detta kommer att förbättra trafiksäkerheten och reducera antalet dödsfall för vilda djur på vägen.

I designfasen är det viktigt att utföra tillräcklig miljöanalys för var och en av de alternativa tekniska lösningarna för att ge en översikt av påverkningarna av de olika alternativen på den naturliga miljön. Miljöanalyser krävs inte alltid enligt lagen, men de är mycket  användbara verktyg för att illustrera påverkningarna under designprocessen. När de troliga påverkningarna är kända, kan de användas för att fatta bra beslut.

Speciell omsorg bör läggas på kända känsliga områden i de planerade arbetena för att säkerställa att alla intressenter är medvetna om deras typ och läge. Åtgärder kan vidtas där det är nödvändigt att skydda objekten fysiskt. Ett enkelt staket kan ibland vara tillräckligt, medan kraftigare skydd kan behövas på andra platser. Årstiden kan också vara viktig för vissa djurarter. En fågel som ligger på ägg eller har ungar under den tidiga sommaren kan vara mycket känslig för störningar, som gräsklippning, medan samma fågel kanske flyttar utomlands på hösten och därmed undanröjer bekymren.

Vägprojekt kan då och då gå genom terräng som, av ett antal olika skäl, är helt skyddad under en naturskyddsförordning. I ett sådant fall är det särskilt viktigt att alla arbeten hålls inom det godkända vägområdet och att omsorg tas för att säkerställa att alla inblandade är medvetna om detta. Befintliga parkeringsplatser bör användas för parkering av fordon och lagringsutrustning, företrädesvis efter konsultation av naturskyddsmyndigheter. Sunt förnuft är ofta tillräckligt för att hantera dessa saker. Om behov finns av assistens kan den ansvariga myndigheten konsulteras, och den i sin tur, kontaktar passande kompetenscentrum om de anser att det är nödvändigt.

Andra referenser än ROADEX information och publikationer använda i detta kapitel: www.ymparisto.fi

SHARE: