Forord

Denne e-læringspakken om permanente deformasjoner ble først laget som et spesielt produkt av prosjektet ROADEX III, og er blitt oppdatert av prosjektet ROADEX IV. Prosjektet ROADEX IV, “ROADEX Implementing Accessibility”, er et flernasjonalt teknisk samarbeidsprosjekt med deltakelse av The Highland Council, Forestry Commission Scotland og The Western Isles Council fra Skottland, Statens vegvesen Region nord fra Norge, Trafikverket Region Norr og Skogsstyrelsen fra Sverige, Nærings-, trafikk- og miljøsentralen i Lappland fra Finland, Grønlands Selvstyre, Vegagerdin (vegvesenet) fra Island, og The National Roads Authority og The Department of Transportation fra Irland. Ledende partner i prosjektet er det svenske Trafikverket Region Norr, og prosjektets hovedkonsulent er Roadscanners Oy fra Finland.

Hensikten med pakken var å få samlet de praktiske sidene av den kunnskap og de forskningsresultater som er brakt fram om permanente deformasjoner gjennom ROADEX-prosjektene fra 1998 til 2012, og få presentert det på en slik måte at det raskt kan tas i bruk av vegingeniører i deres daglige arbeid med forvaltning av vegenes tilstand i Den nordlige periferi. Pakken trekker store veksler på erfaringer oppnådd i løpet av ROADEX-prosjektene, og er supplert med erfaringer som forfatterne er gjort kjent med i mange samtaler med vegadministrasjoner og fagfolk i Den nordlige periferis områder.

Teamet med hovedansvar for framstilling av pakken har bestått av dr. Timo Saarenketo fra Roadscanners Oy, som har forfattet det meste av produktet, og Mika Pyhähuhta fra Laboratorio Uleaborg, som har hatt ansvaret for grafisk og visuell utforming og produksjon. Medforfattere har vært professor Pauli Kolisoja fra Tampere tekniske universitet, dr. Andrew Dawson fra The University of Nottingham, Ron Munro fra Munroconsult Ltd, samt Annele Matintupa og Petri Varin fra Roadscanners Oy. Engelsk språkvask er utført av Ron Munro. Tilleggsinformasjon om forfatterne og pakken kan finnes på linken “Authors”. Vi beklager dersom vi har utelatt noen som burde vært med på denne listen.

ROADEX e-læringsteam vil uttrykke en varm takk til alle som har vært involvert i utarbeidelsen av e-læringspakken. Vi vil også takke ROADEX’ styringsgruppe, ledet av Per-Mats Öhberg, for all støtte vi har fått under utforming og produksjon av denne e-læringspakken. Deres oppmuntring og entusiasme har vært en drivkraft for oss. En spesiell takk til Krister Palo og Maria Sundin for all deres bistand med nødvendige ressurser for å gjennomføre dette arbeidet.

Til slutt en spesiell takk til alle medarbeidere i EU Northern Periphery Programme Secretariat og Regional Advisory Groups for den hjelp og støtte de har gitt alle fire ROADEX-prosjektene i løpet av de siste 12 årene.

Timo Saarenketo
Mika Pyhähuhta
Ron Munro

Fortsett