Forord

Denne e-læringspakken om “Drenering av lavtrafikkveger” ble laget for prosjektet ROADEX IV. ROADEX IV, “ROADEX Implementing Accessibility”, er et flernasjonalt teknisk samarbeidsprosjekt med deltakelse av The Highland Council, Forestry Commission Scotland og The Western Isles Council fra Skottland, Statens vegvesen Region nord fra Norge, Trafikverket Region Norr og Skogsstyrelsen fra Sverige, Nærings-, trafikk- og miljøsentralen i Lappland fra Finland, Grønlands Selvstyre, Vegagerdin (vegvesenet) fra Island, og The National Roads Authority og The Department of Transportation fra Irland. Ledende partner i prosjektet er det svenske Trafikverket Region Norr, og prosjektets hovedkonsulent er Roadscanners Oy fra Finland.

Hensikten med leksjonen var å få samlet de viktigste problemstillinger som angår kostnadseffektiv og bærekraftig forvaltning av dreneringen på lavtrafikkveger i Den nordlige periferi. Den inneholder en rekke kapitler om teori, prinsipper for dreneringsanalyse, prosjektering av utbedringstiltak for drenering, samt god praksis i det løpende vedlikeholdet av dreneringen. Alt bygger på forskningsresultater og erfaringer som er framskaffet i ROADEX-prosjektene, supplert med oppdatert informasjon som forfatterne er gjort kjent med i mange samtaler med vegadministrasjoner og fagfolk i Den nordlige periferis områder.

Teamet med hovedansvar for framstilling av pakken har bestått av Annele Matintupa og Timo Saarenketo fra Roadscanners Oy. Ron Munro har utført engelsk språkvask og gikk verdifulle kommentarer til manuskriptet. Mika Pyhähuhta fra Laboratorio Uleaborg har hatt ansvaret for grafisk og visuell utforming og produksjon. Vi beklager dersom vi har utelatt noen som burde vært med på denne listen.

Produksjonsteamet vil uttrykke en varm takk til alle som har vært involvert i utarbeidelsen av denne e-læringspakken. Vi vil også takke ROADEX’ styringsgruppe, ledet av Per-Mats Öhberg, for all støtte vi har fått under utforming og produksjon av pakken. Deres oppmuntring og entusiasme har vært en drivkraft for oss.

En rekke utmerkete publikasjoner som er nevnt som referanser i denne leksjonen vil gi en bedre forståelse av det teoretiske grunnlaget for vurdering av dreneringsspørsmål. For å få gjøre seg kjent med mer detaljert teori om temaet “drenering av lavtrafikkveger” anbefaler forfatterne følgende bøker og artikler:

 • Bakgrundsdokument till handledning för identifiering av behov av avvattninsåtgärsder. VV Publ 2003:103 Vägdikenas funktion och utformning. Sweden
 • Berntsen, G. 1993. Reduksjon av bæreevnen under teleløsningen. Thesis for the doctorate. Norwegian University of Science and Technology. Trondheim. Norway
 • Berntsen, G. and Saarenketo, T. 2005, Drainage on Low Traffic Volume Roads. ROADEX II Report, Roadex II Northern periphery. www.roadex.org 124 p.
 • Carpenter SH & Lytton RL. 1977. Thermal Pavement Cracking in West Texas. TTI Research Report 18-4, Study 2-8-73-1. Texas A&M University, College Station, Texas.
 • Dawson Andrew 2009. Water in Road Structures, Movement, Drainage & Effects. Springer Science+Business Media B.V. ISBN 978-1-4020-8561-1.
 • Doré G. and Zubeck H. 2009. Cold Regions Pavement Engineering, ASCE Press. ISBN 978-0-07-160088-0
 • Drever J.I. ed. 2004. Surface and Ground Water, Weathering and Soils. Elsevier ISBN: 0-08-044719-8.
 • Fredlund D. G. and Rahardjo H. Soil mechanics for unsaturated soil . 1993. John Wiley & Sons, Inc, USA. ISBN 0-471-85008-X
 • InfraRYL 2010. Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset. Osa 1 Väylät ja alueet. Rakennustieto Oy. ISBN 978-951-682-958-9. Finland
 • Keller Gordon and Sherar James 2003. Low Volume Roads Engineering. Best Management Practices Field Guide. USDA Forest Service, International Programs & Conservation Management Institute, Virginia Polytechnic Institute and State University.
 • Kestler MA (2003) Tecniques for Extending the Life of Low Volume Roads in Seasonal Frost Areas. Transportation Research Record 1819, Volume 2, 275-284.
 • Ravaska O. and Saarenketo T. 1993. Dielectric properties of road aggregates and their effect on GPR srveys. Proc. 2nd Int. Symp. on Frost in Geotechn. Eng., Anchorage, USA. Balkema.
 • Saarenketo, T. 2006. Electrical properties of Road Materials and Subgrade Soils and the Use of Ground Penetrating Radar in Traffic Infrastructure Surveys. PhD Thesis. Acta Universitas Ouluensis, A471, 121 p + 5 app.
 • Saarenketo, T. 2008. Developing Drainage Guidelines for Maintenance Contracts. ROADEX III, Task B Research Report. www.roadex.org p. 59
 • Saarenketo, T. 2008.The Effect of Drainage Condition on the Lifetime of Paved Roads in Northern Periphery. Proceedings of the EPAM3 Conference, Coimbra Portugal.
 • Teiden suunnittelu IV, Tien rakenne 4, Kuivatus. TIEL 2140005. 1993. Tielaitos, Tietekniikka, Kehittämiskeskus. Finland

Til slutt en spesiell takk til alle medarbeidere i EU Northern Periphery Programme Secretariat og Regional Advisory Groups for den hjelp og støtte de har gitt alle fire ROADEX-prosjektene i løpet av de siste 14 årene.

Annele Matintupa
Timo Saarenketo
Mika Pyhähuhta

Fortsett