Forord

Denne e-læringspakken om “Miljøvurderinger for lavtrafikkveger” ble laget for prosjektet ROADEX IV. ROADEX IV, “ROADEX Implementing Accessibility”, er et flernasjonalt teknisk samarbeidsprosjekt med deltakelse av The Highland Council, Forestry Commission Scotland og The Western Isles Council fra Skottland, Statens vegvesen Region nord fra Norge, Trafikverket Region Norr og Skogsstyrelsen fra Sverige, Nærings-, trafikk- og miljøsentralen i Lappland fra Finland, Grønlands Selvstyre, Vegagerdin (vegvesenet) fra Island, og The National Roads Authority og The Department of Transportation fra Irland. Ledende partner i prosjektet er det svenske Trafikverket Region Norr, og prosjektets hovedkonsulent er Roadscanners Oy fra Finland.

Hensikten med leksjonen var å få samlet de viktigste vurderinger og beste praksis om miljøspørsmål innenfor forvaltningen av lavtrafikkveger i Den nordlige periferi, som veiledning for partnerne i deres daglige virksomhet. Leksjonen bygger på ROADEX II-rapportene “Environmental Guidelines” og “Environmental Guidelines – Pocket Book”, forfattet av Johan Ullberg, og supplert med erfaringer som forfatterne er gjort kjent med i mange samtaler med vegadministrasjoner og fagfolk i Den nordlige periferis områder.

Teamet med hovedansvar for framstilling av pakken har bestått av Annele  Matintupa og Timo Saarenketo fra Roadscanners Oy, samt Johan Ullberg fra det svenske Transportverket. Mika Pyhähuhta fra Laboratorio Uleaborg har hatt ansvaret for grafisk og visuell utforming og produksjon. Vi beklager dersom vi har utelatt noen som burde vært med på denne listen.

Produksjonsteamet vil uttrykke en varm takk til alle som har vært involvert i utarbeidelsen av denne e-læringspakken. Vi vil også takke ROADEX’ styringsgruppe, ledet av Per-Mats Öhberg, for all støtte vi har fått under utforming og produksjon av pakken. Deres oppmuntring og entusiasme har vært en drivkraft for oss.

En rekke utmerkete publikasjoner er nevnt som referanser i denne e-læringspakken, som tar sikte på å gi en bedre forståelse av det teoretiske grunnlaget for vurdering av miljøvirkninger. For å få gjøre seg kjent med mer detaljert teori om temaet “miljøvurderinger på lavtrafikkveger” anbefaler forfatterne denne boken:

“Dawson Andrew 2009. Water in Road Structures, Movement, Drainage & Effects. Springer Science+Business Media B.V. ISBN 978-1-4020-8561-1.”

Fortsett