1. Innledning

I tidligere tider ble det lagt relativt lite vekt på mijøspørsmål i utforming av policy for vegforvaltning i Den nordlige periferi. Et fortsatt rent miljø var ansett som en selvfølge. Men i de siste årene har samfunnet generelt blitt mer oppmerksom på endringer som kunne skje med miljøet og klimaet, og på hva som kan gjøres for å minske de negative virkningene. Denne generelle miljøinteressen omfatter også det som skjer i veg- og transportsektoren.

Vegbygging, vegvedlikehold og vegtrafikk kan medføre betydelige belastninger på miljøet hvis de ikke følges opp. Derfor er det nødvendig med aktive tiltak for sikre at forvaltning av vegene skjer slik at en oppnår både miljømessige og økonomiske gevinster. Den største miljøbelastningen fra vegsektoren skyldes særlig avgasser og andre utslipp fra vegtrafikken, selv om vegbygging, utbedringer og vedlikeholdsarbeid også kan ha merkbare miljøvirkninger.

I de fleste ROADEX-land inneholder bestemmelser og vurderinger om miljøforhold retningslinjer for planlegging og vedlikehold av veger.  Vernete naturområder, som fugle- og plantereservater, begrenser vanligvis lokalisering av nye veger, særlig skogsveger.

Drift av veger kan føre til mange slags virkninger på miljøet. Mest  vanlig på lavtrafikkveger er støy, støv og vibrasjoner. Godt nytt er at alle kan dempes ved god planlegging og godt vedlikehold. F.eks. kan støvproblemer reduseres med vanning, bedre materialvalg og bruk av støvdempingsmidler nær bebyggelse. Også ved utbedringsarbeid og nye veganlegg bør en være oppmerksom på valg av materialer og vegutstyr. Godt materialvalg kan minimalisere virkningene. Uforutsette farer, som oljeutslipp, kan også forurense grunnvannet eller selve undergrunnen. Også dårlige løsninger ved utskifting av kulverter og stikkrenner kan være ødeleggende for fisk i små bekker.

I de siste årene har klimaendringer og reduksjon og deres virkninger vært et viktig debattema. Karbonutslipp kan bety mye for klimaendringer. Den viktigste kilden til karbonutslipp er trafikken, og det er viktig at vegmyndighetene har fokus på reduksjon av karbonutslippene. Alle kan bidra til reduksjon av utslippene gjennom sine egne handlinger.

ROADEX e-læringspakke om “Miljøspørsmål” dekker de spørsmål og aktiviteter i forvaltningen av vegtilstanden som har med miljøet å gjøre.

Andre referanser enn ROADEX informasjon og publikasjoner som er brukt i dette kapitlet: Andrew Dawson: Water in road structures.

SHARE: