Forord

Denne e-læringspakken om “Veger på myr” ble laget for prosjektet ROADEX IV. ROADEX IV, “ROADEX Implementing Accessibility”, er et flernasjonalt teknisk samarbeidsprosjekt med deltakelse av The Highland Council, Forestry Commission Scotland og The Western Isles Council fra Skottland, Statens vegvesen Region nord fra Norge, Trafikverket Region Norr og Skogsstyrelsen fra Sverige, Nærings-, trafikk- og miljøsentralen i Lappland fra Finland, Grønlands Selvstyre, Vegagerdin (vegvesenet) fra Island, og The National Roads Authority og The Department of Transportation fra Irland. Ledende partner i prosjektet er det svenske Trafikverket Region Norr, og prosjektets hovedkonsulent er Roadscanners Oy fra Finland.

Hensikten med leksjonen var å få samlet partnernes erfaringer om bygging og vedlikehold av veger på myr, og framstille det på en slik måte at det raskt kan brukes av vegingeniører i deres daglige arbeid. Leksjonen er i hovedsak basert på erfaringer som er vunnet gjennom ROADEX-prosjektene, og er supplert med erfaringer som forfatterne er gjort kjent med i mange samtaler med vegadministrasjoner og fagfolk i Den nordlige  periferis områder.

Teamet med hovedansvar for framstilling av pakken har bestått av Ron Munro fra Munroconsult Ltd, Harald Sigursteinsson fra det islandske Vegagerdin, samt Peter Carlsten og Gunnar Zweifel fra det svenske Transportverket. Mika Pyhähuhta fra Laboratorio Uleaborg har hatt ansvaret for grafisk og visuell utforming og produksjon. Vi beklager dersom vi har utelatt noen som burde vært med på denne listen.

Produksjonsteamet vil uttrykke en varm takk til alle som har vært involvert i utarbeidelsen av denne e-læringspakken. Vi vil også takke ROADEX’ styringsgruppe, ledet av Per-Mats Öhberg, for all støtte vi har fått under utforming og produksjon av pakken. Deres oppmuntring og entusiasme har vært en drivkraft for oss.

Til slutt en spesiell takk til alle medarbeidere i EU Northern Periphery Programme Secretariat og Regional Advisory Groups for den hjelp og støtte de har gitt alle fire ROADEX-prosjektene i løpet av de siste 12 årene.

Ron Munro
Harldur Sigursteinsson
Peter Carlsten
Gunnar Zweifel
Mika Pyhähuhta

Fortsett