Förord

Denna eLearninglektion om “Vägar på torv” har producerats för ROADEX IV-projektet. ROADEX IV-projektet, “ROADEX Implementing Accessibility”, är ett tekniskt nationsövergripande samarbetsprojekt mellan Highland Council, Forestry Commission Scotland och Western Isles Council från Skottland, Norra Regionen av den Norska Vägmyndigheten, Norra Regionen av Trafikverket och Skogsstyrelsen i Sverige, Centrum för Ekonomisk Utveckling, Transport och Miljö i Finland, Regeringen i Grönland, den Isländska Vägmyndigheten och The National Roads Authority och The Department of Transport i Irland. Den ledande Partnern i projektet är Norra Regionen av Trafikverket i Sverige och den ledande konsulten i projektet är Roadscanners Oy från Finland.

Målet för lektionen var att sammanställa de huvudsakliga erfarenheterna av byggande och underhåll av vägar på torvmark och att presentera dem på ett sådant sätt att de snabbt kan användas av vägingenjörer i deras dagliga arbete. Lektionen är till stor del baserad på erfarenheter från ROADEX-projekten kompletterade med information insamlad av författarna under diskussioner med vägmyndigheter och experter i Norra Periferi-området.

Det huvudsakliga produktionsteamet för lektionen var Ron Munro, Munroconsult Ltd, Haraldur Sigursteinsson från Icelandic Road Administration, Peter Carlsten och Gunnar Zweifel från Trafikverket i Sverige. Mika Pyhähuhta från Laboratorio Uleaborg ansvarade för den grafiska designen och tillverkning av slutprodukten. Vi ber om ursäkt till de personer vi kan ha missat att tacka i listan.

Produktionsteamet vill framföra sitt varma tack till alla de personer som har varit involverade i denna eLearning produktion. Vi vill också tacka ROADEX Steering committee, under ordförande av Per-Mats Öhberg, för allt det stöd vi har fått vid design och produktion av denna eLearning lektion. Deras uppmuntran och entusiasm har varit en konstant drivkraft.

Slutligen ett speciellt tack till personalen i EU Northern Periphery Programme Secretariat och Regional Advisory Groups för den hjälp och det stöd som de har gett till de fyra ROADEX-projekten över de senaste 12 åren.

Ron Munro
Harldur Sigursteinsson
Peter Carlsten
Gunnar Zweifel
Mika Pyhähuhta

Jag accepterar