2. Ympäristösäädökset ja – ohjeet

Tässä kappaleessa on esitetty katsaus siitä, miten eri ROADEX-maiden tieviranomaiset ovat ottaneet huomioon ympäristönäkökohdat. Tarkastelu ei ole syvällinen, vaan pikemminkin yleiskatsaus ROADEX-projektissa mukana olevissa maissa vallitseviin periaatteisiin ja ohjeisiin. Kappaleessa on myös kuvaus, miten viranomaiset käytännössä toteuttavat ohjeita eri projekteissa. Maat on esitetty aakkosjärjestyksessä englanninkielisten nimien mukaan.

2.1. Suomi

Suomen tieviranomaisilla on oma ympäristöpolitiikkansa. Siinä määrittellään, miten tieviranomaisten pitäisi toimia ja edelleen kehittää toimintaansa kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Viranomaiset ovat vastuussa sekä teiden kunnossapidosta ja sen aiheuttamista ympäristövaikutuksista että osittain myös tiekuljetusten ympäristövaikutuksista. Ympäristöpolitiikka sisältää viisi päästrategiaa.

1. Tieviranomaiset kouluttavat, neuvovat ja motivoivat henkilökuntaansa kiinnittämään huomiota ympäristöön, terveyteen, turvallisuuteen ja taloudellisuuteen. Kaikki työntekijät ovat vastuussa siitä, että he huomioivat käytännön toimissaan ympäristövelvollisuudet ja niissä määritellyt tavoitteet.

2. Tieviranomaiset osallistuvat kuljetusjärjestelmän suunnitteluun yhteistyössä muiden asianosaisten kanssa. Tarkoituksena tuottaa kuljetusjärjestelmä, joka tukee hyvin toimivaa matkustus- ja kuljetusketjua sekä kehittää kestävää alueellista ja paikallista kuntarakennetta.

3. Uudet ja parannettavat tiet suunnitellaan niin, että ne ovat sopusoinnnussa ympäristönsä kanssa. Tarkoituksena on turvallinen, toimiva ja vetovoimainen kokonaisuus. Koko projektin elinkaari tai toiminta pitäisi huomioida. Teiden rakentamiseen ja ylläpitoon liittyvien hankintaprosessien toimittajat ovat velvollisia tarjoamaan luotettavaa tietoa tuotteidensa ja palveluidensa ympäristölaadusta.

4. Tieviranomaiset tukevat eri kuljetustapojen yhteiskäyttöä. Tieverkkoa tulee hallinnoida niin, että vähennetään tieliikenteen energian kulutusta ja ympäristövaurioita.

5. Yllämainittuja tavoitteita sekä seurataan että arvioidaan ja tulokset raportoidaan yleisölle sekä viranomaisille.

Suomen kansallisessa ympäristöpolitiikassa on säädökset ympäristövaikutusten arvioinneista. Lisäksi täydentäviä ohjeistoja on eri ympäristöohjelmissa sekä monissa laeissa, säädöksissä, päätöksissä ja normeissa. Nämä ovat yleensä hyvin yleispiirteisiä eivätkä tarjoa yksittäisiä ohjeita siitä, miten arviointi tulisi tehdä. Tästä syystä eri viranomaiset soveltavat säädöksiä omien käytäntöjensä mukaisesti.

Suomen tieviranomaiset ovat tutkineet ympäristövaikutuksia pitkällä tähtäimellä jo 1980-luvun lopulta lähtien. Tutkimustyö on tähdännyt siihen, että ympäristövaikutusten arviointi olisi kiinteästi mukana kaikessa viranomaisten pitkäntähtäimen suunnittelussa. Tavoitteena on myös ollut parantaa tieprojektien ympäristön mukauttamista seuraavien toimenpiteiden avulla:

• Vähennetään energian kulutusta tietöissä

• Lisätään jätteiden lajittelua

• Varmistetaan parempi tiekuljetusjärjestelmän suunnittelu yhteistyössä muiden tieviranomaisten ja teiden käyttäjien kanssa

• Varmistetaan, että tiet sopeutuvat ympäristöön

• Määritellään ympäristövaatimukset hankintaprosessissa

• Määritellään vaatimukset rakentamis- ja ylläpitoprosessissa

• Liikenteen hallinta

2.2. Grönlanti

Grönlannissa ei ole vielä tierakentamiseen liittyviä ympäristöohjeita. Tiestön kunnon hallintaa liittyviä ohjeita parhaillaan valmistellaan ja uudet ohjeet tulevat sisältämään myös ympäristönäkökohtia. Ohjeet tulevat voimaan myöhemmin tulevaisuudessa.

Lähde: Janus Køster, sektionsingeniør, Ineqarnermut, Attaveqarnermut Angallanermullu Naalakkersuisoqarfik

2.3. Islanti

Islannin tieviranomaiset (ICERA) ovat määritelleet toimintojensa tärkeimmät ympäristötekijät. Niiden pohjalta ICERA on laatinut ympäristöpolitiikan, jossa on määritelty myös tavoitteet. Ympäristöpolitiikan päätavoitteena on teiden ja liikenteen parempi harmonia ympäristön ja yhteiskunnan välillä. Ympäristöpolitiikan perusteena on ympäristöstandardi ISO 14001:2004 ja viranomaisten laatima ympäristöasioiden hallintajärjestelmä. Politiikan päätavoitteena on, että tie olisi niin luonnollinen osa ympäristöä kuin vain mahdollista. Myös teiden rakentamisen, ylläpidon ja muiden toimien ympäristövaikutukset tulisi minimoida. Päätavoitteena on vähentää melua ja ympäristölle haitallisten aineiden käyttöä. Hyvänä esimerkkinä ovat ICERAn rajoitukset maalien käytössä. Nykyään tiemerkintöjen tekemiseen käytetään vain vesiohenteisia lateksimaaleja.

ICERA julkaisee vuosittain ympäristöraportin. Raportti sisältää yhteenvedon ympäristön hallintajärjestelmästä ja ICERAn päätoimenpiteistä ympäristötekijöihin liittyen. Tämän lisäksi ICERA ylläpitää kosteikkoaluerekisteriä, jonka tiedot toimitetaan edelleen ympäristöviranomaiselle (Environmental Health and Protection Office, EHPO). EHPO antaa ohjeita rakenteen parantamiseen liittyvien projektien ongelmatapauksissa. Rakennettaessa yleisiä teitä tällä pyritään vähentämään kosteikkoalueiden tuhoamista.

Islannin tieviranomaiset tekevät myös käytännön toimia suojellakseen paikallista ympäristöä. ICERA ottaa osaa uudelleenistutukseen (kylvö ja lannoitus). Se tukee myös monia ympäristöprojekteja, kuten erilaisien kasvien istutusta tiepenkereille. ICERA:n politiikka kattaa myös tietöiden vuoksi tehtyjen louhosten maisemoinnin.

Lähteet:

http://www.vegagerdin.is/vefur2.nsf/Files/Our_Roads/$file/Our%20Roads.pdf

http://english.ust.is/infobase/pollution-prevention/

2.4. Irlanti

Irlannin kansallinen tieviranomainen (Irish National Roads Authority, NRA) on vastuussa Irlannin ympäristöohjeista. Se sopeuttaa ympäristönäkökohdat kansalliseen tiesuunnitteluun, -rakentamiseen ja -toimenpiteisiin soveltuvaksi.

Irlannin ympäristöohjeet perustuvat seuraaviin ohjeisiin: Environmental Impact Assessment (EIA) legal framework ja National Roads Project Management Guidelines (NRPMG). NRA on määritellyt neliportaisen ympäristön integraatiomallin (environmental integration model, EIM). Tämä tekee ympäristönäkökohtien seuraamisen helpommaksi koko tien kunnon hallintaprosessin aikana, eikä pelkästään kansallisessa tiesuunnittelussa, vaan myös rakentamisessa ja muissa toimenpiteissä. EIM -malli koostuu seuraavista vaiheista:

Vaihe 1:Ympäristöarviointi-ohjeiden kehittäminen

Ensimmäisessä vaiheessa EIM antaa ohjeita, miten kehitetään suunnittelussa esiin tulevien ympäristönäkökohtien arviointiohjeita.

Vaihe 2: Parhaiden käytäntöjen käyttöönotto

Toisessa osassa EIM antaa ohjeita, miten tien rakentamisessa hyödynnetään parhaita käytäntöjä. Tavoitteena on tuottaa tietoa, miten tunnistetaan ja arvioidaan prosessin ympäristövaikutukset.

Vaihe 3: Ympäristön huomioiva toimintasuunnitelma

Kolmannessa osassa EIM antaa ohjeita urakoitsijoille, miten ympäristön huomioiva toimintasuunnitelma valmistellaan ja otetaan käyttöön.

Vaihe 4: Jälkiarviointi

Viimeisessä ja neljännessä osassa EIM käsittelee ympäristövaikutusten arvioinnin jälkiarviointia. Tämä vaihe koostuu raporteista, joissa kuvataan erilaisten ekosysteemien todellisia vaikutuksia kansallisissa tieympäristöissä. Näitä voidaan käyttää EIM:n käyttämien ennustemenetelmien käyttöönotossa ja parantamisessa, jotta ympäristövaikutuksia voidaan jatkossa edelleen vähentää.

Ilmastonmuutokseen liittyvät asiat käsitellään erikseen EIM:ssä.

Lähde: Vincent O’Malley: Irish National Roads Authority’s (NRA) Approach to the Integration of environmental issues into national road scheme planning, construction and operation

2.5. Norja

Norjan tieviranomaisille (NPRA) asetetujen ympäristövaatimusten mukaan teillä tapahtuvat kuljetukset eivät saa aiheuttaa vakavia haittoja ihmisille eivätkä ympäristölle. Tämä tarkoittaa sitä, että:

  • Ihmiset eivät saa sairastua vakavasti, eikä heidän elämänlaatunsa saa merkittävästi heikentyä.
  • Tärkeät luontoalueet eivät saa vaurioitua.
  • Merkittävät kulttuuriperintöalueet eivät saa vaurioitua tai tuhoutua.

NPRA:lla on oma osastonsa, joka on vastuussa teiden suunnittelun, rakentamisen ja muiden toimenpiteiden ympäristövaikutuksista kaikilla kansallisilla teillä. Se on vastuussa myös hallituksen ympäristöpolitiikan noudattamisen varmistamisesta kaikilla sektoreilla. Eduskunta on hyväksynyt kansainväliset ympäristöohjeet ja Norjan kuljetuspolitiikka on määritelty kansallisessa kuljetussuunnitelmassa. Ympäristöön liittyvää työtä seurataan 4-6 vuoden pituisissa ohjelmissa. NPRA on laatinut ohjeita, joissa esitetään ympäristön huomioon ottaminen suunnittelussa, kehittämisessä ja päivittäisessä työskentelyssä tieverkolla. Alueelliset ympäristöstrategiat on valmisteltu Norjan etelä-, keski- ja pohjoisosiin.

2.6. Skotlanti

Skotlannin ympäristöpolitiikan on määritellyt Skotlannin hallitus. Tarkoituksena on vähentää ympäristöön kohdistuvia vaikutuksia toimenpiteiden tehokkaalla hallinnalla. Ympäristöpolitiikka seuraa yleisesti Iso-Britannian kestävän kehityksen raameja. Sen viisi tärkeintä periaatetta ovat: kestävän kehityksen mukainen kulutus ja tuotanto, ilmastonmuutos ja energia, luonnonvarojen suojelu ja luonnonvarojen kohdentaminen sekä vakaa yhteiskunta.

Skotlannin hallitus on määritellyt käytännöt näihin tavoitteisiin pääsemiseksi:

• Minimoidaan jätemäärä vähentämisen, uudelleenkäyttämisen, korjaamisen ja kierrättämisen avulla

• Suojellaan vettä ja muita luonnonvaroja

• Estetään saastumista välttämällä tarpeetonta haitallisten aineiden käyttöä ja tehostetaan niiden käytön hallintaa sekä käytännön toimia ja hävittämistä

• Tuotteiden ja palveluiden hankinnassa arvotetaan niiden ympäristövaikutuksia

• Käytetään energiaa tehokkaasti kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi

• Lisätään ympäristöä säästäviä matkustamismuotoja sekä päivittäisessä työmatkaliikenteessä että teollisuuden kuljetuksissa

• Vähennetään matkustamisen tarvetta

• Suojellaan ja edistetään biologista monimuotoisuutta valtion mailla

• Edellytetään, että henkilökunta ja urakoitsijoita toimivat kaikkien asiaankuuluvien ympäristölainsäännösten ja muiden asiaan liittyvien vaatimusten mukaisesti

• Ympäristöasioiden tiedottaminen on avointa sekä työntekijöille että kansalaisille

Scottish Environment Protection Agency (SEPA) on Skotlannin ympäristöasioita valvova viranomainen. Sen rooli on suojella ja parantaa ympäristöä.

Lähteet:

http://www.sepa.org.uk/about_us.aspx

http://www.scotland.gov.uk/Topics/Government/18823/GreenGovCon/Policy

2.7. Ruotsi

Ruotsissa tierakentamisen ympäristönäkökohdat on määritelty ympäristönormeissa.

Ne sisältävät seuraavat tierakentamisessa huomioon otettavat seikat:

• Jokaisella toimijalla on näyttövelvollisuus siitä, että kaikki heille asetetut tehtävät on tehty ja vaatimukset täytetty

• Jokaisella toimijalla tulee olla riittävästi tietoa vahinkojen ehkäisemiseksi

• Kaikki tarvittavat ja järkevät toimenpiteet tehdään vahinkojen välttämiseksi

• Otetaan opiksi varoittavista esimerkeistä

• Käytetään parasta mahdollista tekniikkaa niin kauan kun se on järkevää

• Eri toimenpiteet tulisi tehdä niille soveltuvilla paikoilla

• Rakenteiden materiaaleja tulisi säästää ja kierrättää aina kun se on mahdollista

• Tuotteiden ja materiaalien valinnassa tulisi päätyä vähiten ympäristöhaittoja aiheuttaviin

• Ympäristön suojeluun liittyviä toimenpiteitä vaaditaan sovellettavaksi siltä osin kuin ne ovat järkeviä. Toimijasta riippuu se, mikä milloinkin on järkevää.

• ”Saastuttaja maksaa” –periaatetta noudatetaan aina vahingon sattuessa

Ympäristövaikutuksien kuvaus tulee tehdä kaikissa tieprojekteissa, jotta käytännössä varmistetaan normien täytäntöönpano tierakentamisessa. Tämä sisältää seuraavat kuvaukset: kuvaus tiekohteesta, vaihtoehtoiset ratkaisut, olemassa olevat ympäristölaatuvaatimukset, maankäyttö ja liikenneolosuhteet, kaikkien tehtyjen toimenpiteiden vaikutukset, toimien odotetut ympäristövaikutukset sekä toimet joiden tavoitteena on minimoida projektissa aiheutuneita vahinkoja. Ympäristövaikutusten kuvauksen eri osioille asetetaan erilaiset painotukset riippuen rakentamisprosessin vaiheesta.

Ympäristövaikutusten kuvaus vaaditaan osaksi lopullista päätöksentekoprosessia, millä varmistetaan, että ympäristöasiat huomioidaan jo suunnitteluvaiheessa.

Käytetyt lähteet (muut kuin ROADEX informaatio) on esitetty jokaisen kappaleen jälkeen.

SHARE: