6. Ympäristönäkökulmat tiensuunnittelussa

Tieprojekteissa ympäristöasioita tarkastellaan normaalisti suunnitteluvaiheen aikana ja erityishuomioita tulee tehdä ympäröivän luonnon suojelemiselle eri haittavaikutuksilta. Tämä käsittää arviot eläimistä ja kasveista, geologiasta ja maisematekijöistä sekä luonnollisista näihin kaikkiin vaikuttavista prosesseista. Jos tämä tehdään hyvin dokumentoiden ja tiedottaen, todennäköisesti myöhemmin yllättäviä seikkoja nousee esille vähemmän. Huom! Sekä tien omistaja että urakoitsija ovat vastuussa mistä tahansa vaurioista, jotka voivat vaikuttaa ympäristöön ja niistä aiheutuviin välillisiin kustannuksiin.

Tämän työn tarkoituksena tulisi olla:

• Alueella olevien erityislajien tai alueiden määritteleminen ennen työn aloittamista

• Näiden lajien ja alueiden suojelu työn aikana

Yksi hyvin tärkeä huomioitava tekijä uuden tien suunnittelussa on uuden tien ylittävät villieläinten kulkureitit. Mitä toimenpiteitä tarvittaisiin, jotta eläimet voisivat ylittää uuden tien turvallisesti? Ratkaisuna voisi olla erityisten eläimille soveltuvien siltojen tai tunneleiden suunnittelu. Tämä lisäisi myös liikenneturvallisuutta ja vähentäisi villieläinten kuolemia tiellä.

Suunnitteluvaiheessa on tärkeää tehdä riittävä ympäristöarviointi jokaiselle vaihtoehdolle, jotta saadaan selville eri vaihtoehtojen vaikutukset ympäristölle. Laki ei aina vaadi ympäristövaikutusten arviointia. Arviointi on kuitenkin hyvin käyttökelpoinen työkalu, jolla osoitetaan vaikutukset jo suunnitteluprosessin  aikana. Vaikutusten tiedostaminen auttaa tekemään hyviä ratkaisuja.

Erityistä huolellisuutta tulisi noudattaa tehtäessä suunnittelua ympäristöherkillä alueilla varmistaen, että kaikki rakentamisessa mukana olevat osapuolet ovat tietoisia mitä pitää ja saa tehdä ja missä. Mikäli on tarpeellista tulee kohteet suojella fyysisesti. Yksinkertainen aita on joskus riittävä, kun taas joissain tapauksissa voidaan tarvita huomattavampaa suojelua. Joitain eläinlajeja koskien on tärkeää huomioida myös vuodenaika. Alkukesästä linnut voivat hautoa muniaan tai niillä voi olla poikasia, jolloin ne ovat erittäin herkkiä häiriöille, kuten ruohonleikkaamiselle. Syksyllä ei ole ongelmia, koska silloin linnut muuttavat pois.

Tieprojekteissa tielinjaus voi ajoittain, syystä tai toisesta, mennä suojelualueen läpi. Tällaisessa tapauksessa on erityisen tärkeää, että kaikessa tiealueella tehtävässä työssä ollaan tietoisia suojellusta alueesta. Olemassa olevia pysäköintialueita pitäisi käyttää ajoneuvojen pysäköintiin sekä välineiden varastointiin, mielellään yhteistyössä luonnonsuojeluviranomaisten kanssa. Tällaisissa tilanteissa riittää yleensä maalaisjärki. Jos projektissa tarvitaan apua, voidaan vastuussa olevia viranomaisia konsultoida ja he voivat puolestaan olla tarvittaessa yhteydessä asianomaisiin tahoihin.

Lähteet (muut kuin ROADEX informaatio), joita on käytetty tässä kappaleessa; www.ymparisto.fi

SHARE: