1. Johdanto

Ympäristönäkökohtia ei ole juurikaan viime vuosien aikana huomioitu teiden kunnon hallinnassa Pohjoisessa Periferiassa. Puhdasta ympäristöä on pidetty itsestäänselvyytenä. Yhteiskunnasta on kuitenkin viime aikoina tullut yhä enemmän tietoinen ympäristössä ja ilmastossa tapahtuvista muutoksista ja samalla on alettu pohtia keinoja negatiivisten vaikutusten vähentämiseksi. Tässä yhteydessä kiinnostus on kohdistunut myös teihin ja kuljetusalaan.

Tien rakentaminen, sen kunnossapito sekä liikenne voivat aiheuttaa merkittäviä kuormituksia ympäristölle, jos niihin ei kiinnitetä huomiota. Tämän vuoksi tarvitaan aktiivisia toimia, jotta tien kunnon hallintaan liittyvät toimet olisivat ympäristöystävällisempiä ja silti ne olisivat taloudellisia. Valtaosa tiesektorin ympäristön kuormituksesta on peräsin pakokaasuista ja muista liikenteen päästöistä, vaikkakin teiden rakentaminen, korjaaminen ja kunnossapitotoimet voivat myös aiheuttaa merkittäviä ympäristövaikutuksia.

Useimmissa ROADEX maissa kansalliset ympäristöohjeet ja -arvioinnit sisältävät ohjeita tien suunnitteluun ja kunnossapitoon. Suojellut luontoalueet, kuten lintujen ja kasvien suojelualueet, rajoittavat uusien teiden, erityisesti metsäautoteiden, sijaintia.

Teiden hoidon ja ylläpidon toimenpiteet voivat aiheuttaa ympäristöön monenlaisia vaikutuksia. Vähäliikenteisillä teillä yleisimpiä ovat melu, pöly ja tärinä. Hyvä  puoli on se, että kaikkia näitä voidaan vähentää hyvän suunnittelun ja ylläpidon avulla. Esimerkiksi pölyongelmaa voidaan vähentää kastelemalla, paremmilla materiaalivalinnoilla ja lisäksi voidaan käyttää pölynsidonta-aineita asutuksen läheisyydessä. Huomiota pitäisi kiinnittää sekä vanhan rakenteen parantamisessa että uuden tien suunnittelussa materiaalivalintoihin ja tien varusteisiin. Hyvät materiaalivalinnat vähentävät ympäristövaikutuksia. Odottamattomat riskit, kuten öljyvuodot, voivat myös aiheuttaa pohjaveden tai itse pohjamaan pilaantumista. Myös huonosti tehdyt rumpujen vaihdot voivat olla kohtalokkaita pienissä puroissa eläville kaloille.

Viime vuosien aikana on keskusteltu ilmastonmuutoksesta ja kuinka sen vaikutuksia voitaisiin vähentää. Hiilidioksidipäästöillä voi olla merkittävä vaikutus ilmastonmuutokseen. Suurin lähde hiilidioksidipäästöihin on liikenne. Tärkeää onkin, että tienviranomaiset keskittyvät hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen omalla sektorillaan. Jokainen voi omilla toiminnallaan auttaa päästöjen pienentämisesssä.

Tämä ROADEX eLearning paketti ”Vähäliikenteisten teiden ympäristönäkökohdat” käsittelee ympäristöön liittyviä asioita ja käytäntöjä, jotka liittyvät teiden kunnon hallintaan.

Lähteet (muut kuin ROADEX informaatio), joita on käytetty tässä kappaleessa: Andrew Dawson: Water in road structures.

SHARE: