1. Inledning

Tidigare har miljöfrågor haft en underordnad betydelse vid hantering av vägarnas tillstånd i den Norra Periferin. En fortsatt ren miljö antogs vara en förutsägbar slutsats. Under senare år har dock samhället i allmänhet blivit mer medvetet om de förändringar som kan inträffa i miljön och klimatet och om vad som kan göras för att minska de negativa verkningarna. Detta allmänna miljöintresse har också utvidgats till vad som händer med vägarna och transportsektorn.

Vägbyggnad, underhåll och vägtrafik kan ge avsevärd belastning på miljön om de lämnas utan kontroll. Av detta skäl måste aktiva åtgärder vidtas för att åstadkomma mer miljömässigt sunda väghållningsåtgärder för att uppnå vinster både för miljön och för ekonomin. Den huvudsakliga miljöbelastningen härstammar principiellt från avgaser och emissioner av trafiken, även om vägbyggnad, rehabilitering och underhållsåtgärder också kan orsaka betydande miljöpåverkan.

De nationella miljöföreskrifterna och bedömningarna för merparten av ROADEX-länderna innehåller anvisningar för design och underhåll av vägar. Skyddade naturområden, såsom reservat för fåglar och växter, hindrar vanligen lokaliseringen av nya vägar, speciellt skogsbilvägar.

Väghållningsåtgärder kan orsaka många typer av påverkan på miljön. De mest vanliga på lågtrafikerade vägar är buller,  damm och vibrationer. De goda nyheterna är att allt kan lindras genom bra planering och underhåll. Som exempel kan dammproblemen åtgärdas genom vattning, bättre materialval och användning av dammbindare i närheten av hus. Uppmärksamhet bör fästas på val av vägmaterial och vägutrustning vid rehabiliteringsåtgärder och planering av nya vägar. Bra materialval kan minimera påverkan. Oväntade risker, som oljespill, kan också orsaka förorening av grundvattnet eller själva grunden. Även dåliga arbetssätt vid utbyte av trummor kan bli fatala för fisk i små bäckar.

Under senare år har klimatförändringen varit ett viktigt diskussionsområde och hur dess effekter kan reduceras. Utsläpp av kol kan ha betydande effekter på klimatförändringen. Den största källan till emissioner av kol är trafiken och det är viktigt att vägmyndigheter koncentrerar sig på att reducera sina utsläpp av kol. Varje individ kan bidra till att minska utsläppen genom sitt egna individuella handlande.

Detta ROADEX eLearning paket om “Hänsyn till miljön” täcker de miljörelaterade frågorna och den miljöpraxis som tillämpas vid väghållning.

Referenser, andra än ROADEX information och publikationer som används i detta kapitel:  Andrew Dawson: Water in road structures.

SHARE: